SERVO BX460A-10S ORIENTALMOTOR

motor,motor giam toc,motor buoc,motor chuyen dong thang,motor giam toc,motor dieu khien tu dong,quat tan nhien,quat orientalmotor,quat giam nhiet:

MODEL:

BX230AM-5S / OPX-1A
BX230AM-10S / OPX-1A
BX230AM-15S / OPX-1A
BX230AM-20S / OPX-1A
BX230AM-30S / OPX-1A
BX230AM-50S / OPX-1A
BX230AM-100S / OPX-1A
BX230AM-200S / OPX-1A
BX230C-5FR / OPX-1A
BX230C-10FR / OPX-1A
BX230C-15FR / OPX-1A
BX230C-20FR / OPX-1A
BX230C-30FR / OPX-1A
BX230C-50FR / OPX-1A
BX230C-100FR / OPX-1A
BX230C-200FR / OPX-1A
BX230C-5S / OPX-1A
BX230C-10S / OPX-1A
BX230C-15S / OPX-1A
BX230C-20S / OPX-1A
BX230C-30S / OPX-1A
BX230C-50S / OPX-1A
BX230C-100S / OPX-1A
BX230C-200S / OPX-1A
BX230CM-5FR / OPX-1A
BX230CM-10FR / OPX-1A
BX230CM-15FR / OPX-1A
BX230CM-20FR / OPX-1A
BX230CM-30FR / OPX-1A
BX230CM-50FR / OPX-1A
BX230CM-100FR / OPX-1A
BX230CM-200FR / OPX-1A
BX230CM-5S / OPX-1A
BX230CM-10S / OPX-1A
BX230CM-15S / OPX-1A
BX230CM-20S / OPX-1A
BX230CM-30S / OPX-1A
BX230CM-50S / OPX-1A
BX230CM-100S / OPX-1A
BX230CM-200S / OPX-1A
BX460A-5FR / OPX-1A
BX460A-10FR / OPX-1A
BX460A-15FR / OPX-1A
BX460A-20FR / OPX-1A
BX460A-30FR / OPX-1A
BX460A-50FR / OPX-1A
BX460A-100FR / OPX-1A
BX460A-200FR / OPX-1A
BX460A-5S / OPX-1A
BX460A-10S / OPX-1A

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam